A | Á | B | Cs | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Sz | T | V | W | Z

A

Abafi Aigner Lajos – lepkész, kiadó, a szabadkőművesség történésze

Ady Endre – költő, író, újságíró

Ady Lajos – tanár, pedagógiai szakíró

Alpár Ignác – építész

gróf Andrássy Gyula – politikus, államférfi

Antal Gábor – teológiai akadémiai tanár, református püspök

Aranka György – költő, író, nyelvművelő

Apáthy István – orvos, biológus, politikus, szabadkőműves főmester

Auer Pál – publicista, jogász, politikus

Abafi Aigner Lajos

Abafi Aigner Lajos

Á

Ábrányi Emil – költő

Ágai Adolf – humorista, lapszerkesztő

Ágoston Péter – jogászprofesszor, politikus, szabadkőműves főmester

B

Bacsinszky Tivadar – Torontál megye alispánja, görög katolikus püspök

Balassa József – nyelvész, 1920 (nem hivatalos) szabadkőműves nagymester

Banda Ede – csellóművész

Batsányi János – költő

Bánki Donát – Műegyetemi tanár, feltaláló

gróf Bánffy György – az Erdélyi Református Egyház főgondnoka

Bálint Zoltán – építész

Báróczy Sándor – író, műfordító, testőr ezredes

Beke Manó – matematikus, egyetemi tanár

Benczúr Gyula – festőművész

Benedek Elek – a nagy mesemondó

Benedek István – orvos, író, művelődéstörténész

Benedek Marcell – irodalomtörténész, szabadkőműves főmester

Beregi Oszkár – színész

Berkovits Ferenc – ügyvéd, szabadkőműves főmester

Berkovits Zsigmond – orvos, szabadkőműves főmester

Bernáth Aurél – festőművész

Berzeviczy Albert – miniszter, a MTA elnöke

Bessenyei György – költő

Bíró Lajos – író

Bláthy Ottó Titusz – gépészmérnök, feltaláló

Born Ignác – geológus

Bókay Árpád – egyetemi tanár, szabadkőműves nagymester

Bókay János – orvos, egyetemi tanár

Bölöni György – publicista

báró Brukenthal Sámuel – Erdély kormányzója

Buza Barna – lapszerkesztő, költő

Cs

Csáky Tivadar – katonatiszt, képviselő

Csáth Géza – író, orvos, zenekritikus

Csécsy Imre – politikus, író

Csokonai Vitéz Mihály – költő

Csokonai Vitéz Mihály

Csokonai Vitéz Mihály

D

Darvas Ferenc – író és politikus, alispán

Devecseri Gábor – költő, műfordító

Diószeghy Sámuel – botanikus, református lelkész

Ditrói Mór – színigazgató

Domanovszky Endre – festőművész

gróf Draskovich János – katonatiszt, a Draskovich obediancia létrehozója, szabadkőműves nagymester

Devecseri Gábor

Devecseri Gábor

E

Espersit János – irodalmi mecénás, szabadkőműves főmester

gróf Esterházy Ferenc – kancellár, tanügyi reformok kezdeményezője, iskolaalapító

gróf Esterházy Ferenc – főmester, Bécs

gróf Esterházy Ferenc Nepomuk – Kormányzótanács tag

herceg Esterházy Miklós – tábornagy, Haydn patrónusa

Espersit János

Espersit János

F

Feleky Hugó – urológus

Felsőbüki Nagy Pál – ügyvéd

Ferenczy Béni – szobrász

gróf Festetich György – az első európai gazdasági akadémia megalapítója

Feszty Árpád – festőművész

Fodor József – költő, író, újságíró, műfordító

Fricsay Ferenc – karmester

G

Gábányi Árpád – színész, rendező

Gábor Ignác – irodalomtörténész, műfordító, pedagógiai reformer, polihisztor

Gelléri Mór – közgazdasági és ipartörténeti író

Gion Nándor – vajdasági magyar író

Goda Géza – író, újságíró, műfordító

H

Hajnóczy József – jogtudós

Hajós Alfréd – olimpiai bajnok, építész

gróf Hatvany Bertalan – műgyűjtő

Hatvany Lajos – író, kritikus, a kultúra mecénása

Hegedűs Gyula – színművész

Heinzeli Márton – nevelő

Heltai Jenő – író, újságíró

Hevesi József – színész, színigazgató

Hock János – római katolikus lelkész

Horváth Mihály – kultuszminiszter

Hubay Jenő – hegedűművész, zeneszerző

Huzella Elek – zeneszerző

I

Ignotus Pál – író, publicista

Ivánka Imre – 1848-as honvéd ezredes, politikus, szabadkőműves nagymester

J

Jámbor Lajos – építész

Jászi Oszkár – politikus, szabadkőműves főmester

Joannovics György – politikus, nyelvész, újságíró, az MTA egykori tagja, szabadkőműves nagymester

Joannovics György

Joannovics György

K

Kadosa Pál – zeneszerző, zongoraművész

Kassák Lajos – író, költő, műfordító, képzőművész

Karinthy Frigyes – író

Kazinczy Ferenc – író, költő, nyelvújító

Kálmán Oszkár – énekes

Kármán József – író

Kenézy Gyula – Szülész-nőgyógyász orvos, egyetemi tanár, szabadkőműves főmester

Kerényi Károly – klasszika filológus, vallástörténész

Kernstok Károly – avantgard festőművész

Kisfaludy Stróbl Zsigmond – szobrász

Kiss József – költő

Klapka György – honvédtábornok

Koppi Károly – történetíró, egyetemi tanár, piarista pap, főmester

Kossuth Lajos – szabadsághős, államférfi

Kosztolányi Dezső – író, újságíró, költő

Kresz Géza – sebész

Krompecher Ödön – sebész, egyetemi tanár

Kenézy Gyula

Kenézy Gyula

L

Leszner Rudolf – orvos, szakíró

Liszt Ferenc – zeneszerző, zongoraművész

Lewis Lajos – bölcseleti doktor, egyetemi nyelvtanító, a hazai szabadkőművesség egyik atyja

Lovik Károly – író, újságíró, lószakértő

Lovik Károly

Lovik Károly

M

Maleczky Oszkár – énekes

Margó Ede – szobrászművész

Mádai Dávid Sámuel – orvosdoktor, szabadkőműves főmester

Márai Sándor – író

Márffy Ödön – festő, grafikus

Martinovics Ignác – a magyar jakobinus mozgalom vezetője

Mechwart András – gépészmérnök, iparos

Móra Ferenc – író, újságíró, muzeológus

Mechwart András

Mechwart András

N

Nagy Endre – konferanszié

Nagyváthy János – az első magyar nyelvű mezőgazdasági szakíró

Nádasdy Kálmán – koreográfus

Nagyváthy János

Nagyváthy János

O

Orbán Dezső – avantgard festőművész

báró Orczy József – katonatiszt

báró Orczy László – főispán

Ormay Ferenc – énekes

P

Pataky Jenő – színész

Paulay Ede – színművész, rendező

herceg Pálffy Károly – kancellár, nagymester

Pálóczy Horváth Ádám – író, költő, hagyománygyűjtő

Pfeiffer Ignác – műegyetemi tanár

báró Podmaniczky Frigyes – politikus, író

Pogány József – politikus, újságíró, irodalomkritikus

Polányi Károly – gazdaságtörténész, szociálfilozófus, társadalompolitikus

Popini Albert – tanár, irodalmár, műfordító, szabadkőműves főmester

Pólya Tibor – festőművész, grafikus

báró Puky Miklós – kormánybiztos

Pulszky Ferenc – politikus, régész, szabadkőműves nagymester

báró Podmaniczky Frigyes

báró Podmaniczky Frigyes

R

Rakovszky István – politikus, újságíró, szabadkőműves nagymester

Ranschburg Pál – elme- és ideggyógyász

Ravasz László – református püspök

gróf Ráday Gedeon – költő, irodalompártoló, könyvtáralapító

Reinitz Béla – zeneszerző, zenekritikus

Reményi Ede – hegedűművész

Reményik Zsigmond – író

Réthy Mór – matematikus

Rozsnyay Mátyás – gyógyszerész, feltaláló, sakkszakíró, szabadkőműves főmester

Róna József – szobrászművész

Rónay Jácint – bencés tanár, természettudós, író

Róth Miksa – üvegfestő művész

S

Sándor József – közíró, szerkesztő, politikus

Schöpflin Aladár – író, a Nyugat főmunkatársa

gróf Sigray Jakab – jakobinus

Somló István – színész

Somogyi Béla dr. – orvos

Somogyi Béla – felsőkereskedelmi. isk. tanár

Supka Géza – régész, művészettörténész, író; szabadkőműves nagymester

Splényi Ferenc – váci püspök

Sz

Szabolcska Mihály – költő, református lelkész

Szende Pál – politikus, közgazdasági író

gróf Széchényi Ferenc – a Nemzeti Múzeum megalapítója

Székely Mihály – operaénekes

Szobotka Tibor – író

Szontagh Ábrahám – szülész, sebész, homeopata orvos; szabadkőműves helyettes nagymester

Szőnyi István – festőművész

Sztojanovics Jenő – zenekritikus

T

Tamási Áron – író

Telcs Ede – szobrászművész

gróf Teleki László – államférfi, drámaíró

gróf Teleki Sándor – honvéd ezredes, író

Telepy Károly – festőművész

Than Mór – festőművész

Török Ferenc – kassai tanulmányi kerület főigazgatója, szabadkőműves főmester

Törzs Jenő – színész

Turnowsky Mór – orvosdoktor

Tuszkai Ödön – orvos, nőgyógyász, szabadkőműves nagymester

Türr István – olasz királyi altábornagy

V

Vámbéry Rusztem – ügyvéd, polgári radikális publicista, politikus

Várady Zsigmond – ügyvéd, újságíró, szabadkőműves főmester

Vázsonyi Vilmos – ügyvéd, politikus, miniszter

Vedres Márk – szobrászművész

Vikár Béla – etnográfus, műfordító

W

Wekerle Sándor – miniszterelnök

Wekerle Sándor

Wekerle Sándor

Z

Zathureczky Ede – hegedűművész

Zerkovitz Béla – zeneszerző

Zipernovszky Károly – elektrotechnikus, feltaláló

Zipernovszky Károly

Zipernovszky Károly

Forrás: Deák Ferencz a Testvériséghez Páholy Magyarországi Szabadkőművesek listája